НовиниСПЕЦІАЛЬНІСТЬ “КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

КОМПЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Оскільки сучасне суспільство носить інформаційний характер, Церква повинна активно слідкувати за розвитком й активно залучати позитивні результати найсучасніших розробок у галузі інформаційних технологій. Як свого часу святий апостол Павло виходив на римські форуми, щоб бути почутим, так і сучасні послідовники апостольської влади покликані з’являтися там, де їх слово може бути почуте. ІТ – це засіб, щоб донести своє слово.

 

Церква повинна говорити з молодими людьми зрозумілою і доступною для них мовою, використовуючи для цього, в тому числі й останні досягнення у сфері інформаційних технологій.

 

Різні православні інформаційні ресурси можуть бути інтегровані в глобальну мережу, об’єднану як єдиними цілями і завданнями, єдиною мірою відповідальності, так і загальними технологічними принципами. Одним із аспектів спільної справи може стати створення єдиного координаційного центру великих православних ресурсів. У такий спосіб, спадщина Вселенського православ’я буде зберігатися і розвиватися в мережі Інтернет, в максимально доступних форматах для багатомільйонної аудиторії.

 

У більшості єпархій створені інформаційні відділи, які відповідають за взаємодію із засобами масової інформації, публікацію новин і підтримку веб-сайту. Професійний кадровий склад цих відділів має бути представлений людьми з відповідною профільною освітою і зв’язками, що дозволить їм реалізовувати більш складні ІТ-проекти.

 

Необхідність повноцінного функціонального забезпечення та активного розвитку православних мережних засобів масової інформації, їх кількісного та якісного зростання постійно актуалізує потребу підготовки фахівців зі спеціальності  “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”.

 


 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бакалавр із комп’ютерних наук та інформаційних технологій – спеціальність Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах. Інформаційні системи, технології та верстка для web. 3D-моделювання, проектування та комп’ютерна графіка. Розробка програмного забезпечення. Інженер-програміст. Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення. (термін навчання – 4 роки).

 

Магістр із комп’ютерних наук та інформаційних технологій – спеціальність Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах. Системи штучного інтелекту. Комп'ютерна графіка та моделювання. Інженерія програмного забезпечення. Адміністратор системи. Інженер-програміст. Інженер з комп’ютерних систем (термін навчання – 2 роки).

Мета впровадження спеціальності:

Спеціальність Комп’ютерні науки та інформаційні технології спрямована на підготовку бакалаврів та магістрів, які володіють ґрунтовною математичною підготовкою і знаннями у галузі програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови та аналізу ефективних алгоритмів і здатні їх реалізовувати в конкретних застосуваннях. Знають стандарти, методи та засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Володіють теоретичними основами процесів і процедур управління IT-проектами, принципами командної роботи. Також володіють знаннями сучасних технологій та інструментальних засобів реалізації САПР, в тому числі, як розподілених інтелектуальних обчислювальних середовищ.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих спеціалістів з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем,  у галузі інформаційних технологій.

 

Технології, що вивчаються:

При підготовці студентів за спеціальністю Комп’ютерні науки та інформаційні технології – Спеціалізація Інформаційні технології проектування використовують найсучасніше програмне забезпечення. При вивченні кросплатформного програмування розробляються додатки, які здатні працювати під керуванням різних операційних систем (Windows, Linux, MacOS). Для створення математичних моделей використовуються спеціальні пакети чисельних методів та символьної математики, такі як Maple, Matlab. У курсах 3D-моделювання вивчаються комплекси SolidWorks, Ansys, Maya. Предмети з баз даних та інтелектуального аналізу даних активно вивчають та використовують PostgreSQL та MySQL. Курси, пов’язані з веб-розробкою, засновані на використанні технологій html, css, javascript, Python. Значну роль в успішному працевлаштуванні наших випускників відіграє вивчення курсів із мов програмування Java та Python.

 

Що пропонується програмою навчання зі спеціальності

Комп’ютерні науки та інформаційні технології?

 

Комп’ютерні науки та інформаційні технології – сукупність теоретичних і практичних знань, які використовують у своїй роботі фахівці в галузі обчислювальної техніки, програмування, інформаційних систем і технологій.

Комп’ютерні науки та інформаційні технології – це дослідження того, як працюють інформаційні технології з точки зору теоретичної та математичної перспективи, з точки зору забезпечення наукового обґрунтування процесів розгортання, інтеграції та взаємодії інформаційних технологій.

В нинішній час в царині Комп’ютерних наук та інформаційних технологій зазвичай виділяють наступні основні розділи:

  • алгоритми і структури даних,
  • мови програмування,
  • архітектура комп’ютерів,
  • операційні системи та комп’ютерні мережі,
  • розробка програмного забезпечення,
  • бази даних та інформаційно-пошукові системи,
  • штучний інтелект та робототехніка,
  • взаємодія людини і комп’ютера.

 

Основний акцент Комп’ютерних наук та інформаційних технологій робиться на комплексному розгляді та забезпеченні інтеграції та інформаційної взаємодії усієї сукупності інформаційних технологій.

Щоб застосовувати основні результати досліджень в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, необхідно володіти навичками в чотирьох основних напрямках: алгоритмічне та комплексне мислення, програмування, а також проектування та розгортання інформаційних систем різного призначення.

Найважливішою метою вивчення комп’ютерних наук та інформаційних технологій полягає в тому, щоб глибоко пізнати основні розділи інформаційних технологій та чітко розуміти відносини, що існують між прикладними програмами і комп’ютерними системами. Стати фахівцем із сучасних комп’ютерних наук та інформаційних технологій можливо тільки за умови комплексного вивчення всіх складових частин комп’ютерних наук з урахуванням забезпечення їх інтеграції та взаємодії.

Під час навчання студенти вивчають дисципліни, спрямовані на використання знань у різних сферах інформаційних технологій (ІТ), зокрема:

Програма спеціальності Комп’ютерні науки та інформаційні технології орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців, яка дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях. Специфіка професій, які отримують фахівці з відповідної спеціальності дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп’ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Спеціальність Комп’ютерні науки та інформаційні технології надає вищу освіту і найширший обсяг знань з апаратного комп’ютерного, мережного та програмного забезпечення.

Навчання передбачає вивчення сучасних комп’ютерних технологій, програмування, експлуатації локальних та розподілених комп’ютерних мереж, глобальної мережі Internet.

Комп’ютерна інженерія охоплює фази розробки і проектування, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування і ремонту комп’ютерних апаратних, програмних та програмно-апаратних засобів, що в цілому складають інструментальне забезпечення сучасних комп’ютерних інформаційних технологій.

Комп’ютерні системи та мережі

В процесі навчання велика увага приділяється вивченню апаратної частини комп’ютерних систем і комп’ютерних мереж. Поряд із цим велика увага звертається також на вивчення і проектування програмного забезпечення як системного, так і прикладного.

Студенти спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” слухають курси лекції, беруть участь у лабораторних заняттях з таких базових дисциплін, як “Архітектура комп'ютерів”, “Програмування”, “Комп’ютерні мережі”, “Організація баз даних”,  “Основи захисту інформації”, “Системна інтеграція” та багатьох інших. З активним застосуванням сучасної обчислювальної техніки різних рівнів проводяться практичні і лабораторні заняття з дисциплін “Чисельні методи”, “Організація баз даних”, “3D-моделювання” та інших.

Програмна інженерія

Програмне забезпечення систем забезпечує підготовку програмістів, робота яких пов’язана з розробкою та експлуатацією програмних продуктів для будь-якої сфери людської діяльності – у бізнесі, промисловості, освіті, науці та багатьох інших.

Інженерія програмного забезпечення забезпечує підготовку фахівців, робота яких пов’язана з проектуванням, розробкою та супроводом програмного забезпечення будь-якого призначення.

 

Основні дисципліни фахової підготовки:

1. Основи баз даних і знань;

2. Основи програмування та алгоритмічні мови;

3. Структури даних та алгоритми;

4. Технології програмування та створення програмних продуктів;

5. Сучасні засоби розробки веб-сайтів

6. Системне програмне забезпечення і операційні системи;

7. Архітектура комп’ютерів;

8. Комп’ютерні мережі;

9.Технології захисту інформації ;

10.Технології розподілених систем;

11. Методи та системи штучного інтелекту;

 

12. Адміністрування корпоративних систем;

 

13. Мова програмування JAVA;

 

14. Архітектура та проектування програмного забезпечення.

Спеціальність Комп’ютерні науки та інформаційні технології надає вищу освіту і ґрунтовний обсяг знань з апаратного комп’ютерного, мережного та програмного забезпечення. Нашими студентами можуть стати випускники загальноосвітніх середніх шкіл, молодші спеціалісти, бакалаври або магістри будь-яких спеціальностей із досвідом роботи в сфері ІТ і без нього.

 

27 січня, 2020