НовиниПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ  УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

I. Загальні положення

1.1. Недільна школа та основні засади її функціонування

Недільна школа – це освітній заклад, який створюється як підрозділ релігійної організації парафії або монастиря, що надає можливість отримати учням початкову релігійну освіту православного спрямування.

Навчання в недільній школі проводиться на добровільній основі.

Методичним та координуючим центром навчально-виховної діяльності недільних шкіл є Єпархіальний Відділ релігійної освіти і катехізації.  

1.2. Мета та завдання діяльності недільної школи

Головною метою діяльності недільної школи є організація систематичного навчально-виховного процесу, що створює умови для формування у вихованців православного світогляду, сприяє зростанню високодуховної та творчої особистості під керівництвом і освяченням Православної Церкви.

Завданнями недільної школи є:

введення вихованців у церковну громаду;

вивчення Святого Письма та Передання;

розуміння догматів Церкви, Святого Письма Старого та Нового Заповіту у дусі православної традиції;

вивчення церковної історії;

роз’яснення змісту церковного Богослужіння, навчання свідомої участі у літургічному житті Церкви, допомога у підготовці до Таїнства Сповіді та Святого Причастя;

ознайомлення та залученні учнів до Таїнств Православної Церкви;

формування благоговійного ставлення до святинь;

формування навичок регулярного читання Святого Письма;

навчання молитвам: церковній і домашній;

виховання цілісного бачення світу і людини як результатів Творіння, як Любові нашого Творця до людей та до всіх створінь;

ознайомлення з християнським уявленням про преображення людини і світу як мети людського життя;

формування у учнів активної життєвої позиції та усвідомлення духовної відповідальності за світ і за себе особисто як носія образу Божого;

сприяння поступовому усвідомленню і перетворенню православних духовно-моральних цінностей у особистісні переконання;

формування в учнів поняття про ієрархію взаємовідносин в сім’ї та суспільстві, та їх значення для духовного становлення людини;

сприяння залученню родин учнів до цінностей православної культури,

залучення батьків до участі в освітньому і виховному процесі, турботі про потреби школи як колективу і певної духовної спільноти;

створення простору для взаємного спілкування педагогів недільної школи, учнів та їх батьків.  

II. Навчально-виховний процес

2.1. Організаційно-правові основи діяльності недільної школи Рішення про заснування недільної школи на парафії приймається на Парафіяльному зібранні.

Рішення про заснування недільної школи при монастирі приймається на Духовному соборі монастиря.

Настоятель подає на ім’я Керуючого єпархією пакет документів:

прохання про відкриття недільної школи;

протокол Парафіяльного зібрання;

статут школи;

анкети керівника, духівника, викладачів;

розклад предметів і гуртків з зазначенням кількості вікових груп, класів та вихованців в них, часу та місця проведення занять.

Отримавши благословення Керуючого єпархією, настоятель передає копії документів, зазначених у пп.2.2.1, до Єпархіального Відділу релігійної освіти і катехізації.

Відповідальність за організацію та контроль освітнього процесу недільних шкіл в межах благочиння несуть отці благочинні.

Допомогу в організації і контролювання навчально-виховного процесу благочинним виконують помічники благочинних, діяльність яких регламентована Положенням про Єпархіальний Відділ релігійної освіти і катехізації.

Семестрові звіти про діяльність недільних шкіл, затверджені настоятелем і керівником школи, помічники благочинних подають до Єпархіального Відділу релігійної освіти і катехізації: 1-й семестр – перша декада грудня, 2-й семестр – перша декада червня.  

2.2. Класифікація та типи недільних шкіл

Недільні школи можна умовно поділити на типи за наступними класифікаційними критеріями:

– За віковими характеристиками вихованців:

o Дитячі

o Молодіжні

o Дорослі

– За місцем знаходження:

o Міські:

o Парафіяльні

o Міжпарафіяльні

o Сільські

– За складом та способом організації:

o За віковим розподілом

o Змішані

o Сімейні

– За формою навчання:

o очні

o заочні

o дистанційні

o комбіновані  

2.3. Організація навчально-виховного процесу в недільній школі

Освітній процес базується на принципі Христоцентричності.

Він передбачає всебічний розвиток і воцерковлення як дітей так і їх родини в цілому.

2.3.1. Зміст навчально-виховного процесу в недільній школі

Навчання в недільних школах проводиться за програмами рекомендованими Єпархіальним Відділом релігійної освіти і катехизації.

У випадку використання авторських та творчих розробок, керівник недільної школи зобов’язаний на протязі першої декади серпня надати підписані настоятелем копії навчальних планів, програм та перелік навчальних посібників до Єпархіального Відділу релігійної освіти та катехізації для схвалення.

За рівнем підготовки навчально-виховний процес поділяється на три рівні:

дошкільний (навчання дітей віком 4-6 років) – орієнтовний строк навчання - 2 роки;

початковий (навчання дітей віком 7-11 років) – орієнтовний строк навчання - до 4-х років;

основний (навчання дітей віком 12-16 років) – орієнтовний строк навчання - 4 роки.

За змістом навчально-виховний процес поділяється на дві частини:

основну та додаткову.

Основна частина навчально-виховної діяльності – це комплекс програм базових дисциплін:

катехізаторських,

біблійно-історичних,

православного богослужіння,

морально-етичних.

Предмети основної частини: 

«Закон Божий, Біблійна історія Нового та Старого Заповіту»,

«Церковнослов’янська мова»,

«Історія Церкви»,

«Християнське моральне вчення».

Додаткова частина навчально-виховної діяльності – це комплекс додаткових практичних, творчих занять.

Предмети додаткової частини: 

«Церковний спів»,

«Основи церковного мистецтва»,

“Іконопис”

«Основи образотворчого мистецтва»,

“Художня вишивка”,

“Різьбярство”,

«Духовне краєзнавство»,

«Хореографія»,

«Драматичний гурток»,

«Бісероплетіння,

«Рукоділля»,

«Гончарне мистецтво».

Обов’язковими предметами віровчення дошкільного рівня підготовки є:

«Закон Божий для дошкільнят» (початкові знання про Бога, духовний світ, молитву, біблійної історії, основний устрій та правила поведінки в храмі, тощо);

«Православна абетка»;

«Образотворче мистецтво» як форма закріплення елементарних базових знань з православної віри.

Обов’язковими предметами віровчення початкового рівня підготовки є:

«Закон Божий» («Храмоведення»; в тому числі, фрагментарне вивчення біблійної історії, устрою Храмів, богослужіння та Таїнства Православної Церкви);

«Основи християнської моралі»;

«Церковнослов’янська мова»;

«Основи церковного співу».

Обов’язковими предметами віровчення основного рівня підготовки є:

«Святе Письмо: Старий і Новий Завіт»;

«Православне богослужіння»/«Літургіка»;

«Основи православного віровчення»/«Катехізис»;

«Історія Православної Церкви»;

«Християнська етика»;

«Церковнослов’янська мова».

На кожній ступені навчально-виховного процесу вітається організація і залучення вихованців до наступних родів служіння:

місіонерське;

соціальне;

волонтерська діяльність.

На кожній ступені навчально-виховного процесу рекомендується проводити розвиваючі заняття в гуртках або секціях з наступних направлень:

патріотичного;

художньо-естетичного;

науково-технічного;

еколого-біологічного;

фізкультурно-спортивного;

культурологічного;

природничо-наукового;

туристично-краєзнавчого;

Участь у гуртках та служінні можуть приймати учні, які є слухачами обов’язкових предметів на відповідному рівні навчально-виховної діяльності.

2.3.2. Учасники навчально-виховного процесу в недільній школі

Учасниками навчально-виховного процесу є настоятель парафії, директор (керівник), духівник, педагоги недільних шкіл, учні (вихованці), батьки (законні представники).

Керівництво недільною школою звершується настоятелем, духівником і директором.

Настоятель:

контролює і відповідає перед Керівником єпархії за якість навчально-виховного процесу;

несе відповідальність перед батьками, вихованцями, викладачами за їх безпеку і здоров’я;

є духівником недільної школи або благословляє іншому клірику нести цей послух;

сам очолює школу або благословляє клірику чи мирянину з педагогічною/богословською освітою нести цей послух;

сприяє формуванню матеріально-технічної бази.

Духівник:

піклується про духовне виховання педагогів та учнів;

молиться і поминає за богослужінням викладачів і учнів;

сприяє створенню атмосфери любові і взаєморозуміння у педагогічному колективі та в цілому в школі;

проводить духовно-просвітницьку роботу з дітьми та їх батьками.

Директор (керівник):

з благословення настоятеля і духівника формує педагогічний колектив та проводить набір учнів (для неповнолітніх – на основі письмової заяви батьків або опікунів);

знайомить батьків з документами, регламентуючими навчально-виховну діяльність, з правилами поведінки та іншими нормативними документами;

з благословення настоятеля і духівника складає Статут недільної школи, навчальний план (навчально-тематичні, календарно-тематичні плани), розклад занять, план заходів які затверджуються настоятелем;

звітує настоятелю і духівнику про поточний стан справ навчання і виховання;

слідкує за якістю викладання, наявність навчальних програм і тематичних планів;

слідкує за виконанням норм і правил цього Положення, Статуту недільної школи та правил внутрішнього розпорядку всіма учасниками навчально-виховного процесу.

Викладацький склад формують:

керівник недільної школи (директор);

завуч (обов’язково при контингенті учнів більше ніж 30 осіб);

викладачі.

Викладання віронавчальних предметів мають право директор, завуч, викладі.

З благословення настоятеля до занять залучаються також парафіяльні священики, диякони, члени притчу, особи з відповідною богословською освітою.

Особи без богословської освіти допускаються до викладання після співбесіди з настоятелем.

Для викладачів бажано мати педагогічну освіту і педагогічний досвід.

Для  викладачів додаткової частини навчально-виховної діяльності бажано мати фахову освіту.

Контингент учнів недільних шкіл визначає форми та методи навчання у недільній школі.

Для організації ефективного навчального процесу всі вихованці поділяються на групи та класи в залежності від віку, рівня підготовленості, кількості учнів:

дошкільні групи: від 4 до 7 років діляться по групах;

шкільні групи: від 7 років і старше діляться по класах.

При наявності відповідних програм та використанні відповідних педагогічних підходів до роботи можливо організовувати змішані та сімейні групи Настоятель, духівник, директор та викладачі формують Педагогічну Раду.

Компетенція Педагогічної Ради:

розробка Статуту недільної школи;

визначення напрямків діяльності, обговорення методик викладання, які будуть використовуватися;

розгляд питань ефективності навчально-виховної роботи, підвищення кваліфікації педагогів;

впровадження в практику сучасних форм та методів навчання, придатних для використання у православних богословських навчальних закладах.

При необхідності і доцільності можливо сформувати Батьківську Раду недільної школи.

2.3.3. Час, місце і форми проведення занять в недільній школі

Навчальний рік рекомендується починати 14 вересня, в день церковного Новоліття.

Заняття проводяться по недільних або інших днях тижня.

Встановлюються терміни не навчальних днів (Страсна і Світла Седмиці), Різдвяних та літніх канікул.

Навчальний рік рекомендується закінчувати 24 травня, в день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія.

На початку та в кінці навчального року звершується Літургія або молебень, який очолює настоятель або духівник.

Заняття проводяться на території Храму або в обладнаних приміщеннях з відповідними санітарно-гігієнічними нормами.

За благословенням настоятеля і згоди керівника відповідних інституцій, заняття можуть проводиться на території і інших закладів.

Обов’язкова наявність розкладу занять на навчальний рік з вказівкою вікових груп/класів учнів, назвою предметів (гуртків), часу і місця проведення занять.

Заняття починаються і закінчуються спільною молитвою учнів і викладачів.

Тривалість одного заняття складає 30 хвилин - для дітей дошкільного віку, 45 хвилин - для дітей шкільного віку.

Перерва для відпочинку між заняттями складає 10 хвилин.

Успішність учнів шкільного віку за рішенням Педагогічної ради фіксується у класному журналі по п’ятибальній системі.

Проводиться поточна і підсумкова атестація учнів згідно з затвердженими навчальними планами.

Після закінчення навчання учням видається свідоцтво про закінчення недільної школи за формою, затвердженою Керуючим єпархією.

Вихованці випускного класу відповідного рівня підготовки (п. 2.3.1. цього Положення) складають іспити з віронавчальних предметів, за результатами яких відбувається випуск зі школи і вручення документа про закінчення недільної школи відповідного освітнього рівня.

За згодою батьків можуть організовуватися паломництва, відпочинок в православних оздоровчих і других таборах.

При підготовці до свят призначаються додаткові дні та час проведення репетицій.

Не рекомендовано проведення репетицій та підготовчих заходів до свят протягом часу, який визначено розкладом для проведення занять з віронавчальних дисциплін.

Окрім занять учні і викладачі беруть участь в житті парафії, несуть послухи, допомагають Храму.

При недільній школі може бути організована бібліотека необхідної навчальної літератури (в друкованому та/або електронному вигляді).  

III. Фінансування та матеріальне забезпечення недільної школи

Фінансування та матеріальне забезпечення діяльності недільної школи знаходиться у віданні Парафіяльного зібрання і Парафіяльної Ради або настоятеля.

Грошові та майнові кошти школи формуються з коштів парафії та добровільних благодійних пожертв.

Навчання учнів в недільної школі повинно бути безкоштовним.

За проведення занять і різноманітних заходів плата з вихованців не береться.

Доходи школи складають: добровільні пожертвування прихожан, батьків, благодійна допомога.  

IV. Припинення діяльності недільної школи

За рішенням Керуючого єпархією та Парафіяльної Ради (зазначається протоколом Ради) діяльність недільної школи може бути припинена.

Настоятель подає письмове звернення Керуючому єпархією про дозвіл призупинення діяльності недільної школи з зазначенням і обґрунтуванням причин такої ситуації та терміну відновлення діяльності.

Повне припинення діяльності може бути тільки в разі ліквідації парафії.

16 березня, 2023