Заочне навчання у ЧПБІ: зручно, ефективно, професійно


Хочете вчитися без відриву від роботи, не втрачаючи у якості освіти?


Бажаєте отримати другу вищу освіту високого рівня?


Мрієте про продовження навчання після отримання диплому бакалавра і здобуття ступеня магістра?


Хочете отримати нову, сучасну і перспективну спеціальність?


Прагнете нових знань і готові їх здобувати прямо зараз?


Хочете платити за якісне навчання менше?


Тоді саме для вас - заочне навчання у ЧПБІ!


Сьогодні ми пропонуємо стати студентами-заочниками за наступними ступенями та спеціальностями.


Перелік спеціальностей для заочного навчання на ступінь «Бакалавр»:Бакалавр православного богослов’я (теології). – спеціальність “Православне богослов’я (теологія). Вчитель богословських дисциплін та

предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник” (термін навчання – 4 роки). Бакалавр церковної журналістики. Спеціальність “Церковна журналістика. Видавнича справа та редагування. Православне богослов’я. Вчитель фахових дисциплін. Вчитель предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Журналіст. Фахівець із комунікацій (зі знанням англійської, новогрецької та румунської мов)(термін навчання – 4 роки).


Бакалавр іконописного мистецтва – спеціальність “ Іконописне мистецтво. Вчитель дисциплін у галузі

мистецтвознавства. Вчитель богословських дисциплін і предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Художник-

іконописець” (термін навчання – 4 роки).Бакалавр музичного мистецтва – спеціальність “ Музичне мистецтво. Керівник церковного хору. Вчитель


церковного музичного мистецтва. Вчитель художньої культури, етики, естетики. Вчитель богословських дисциплін і предметів духовно-


морального спрямування. Богослов-дослідник. Музикознавець”(термін


навчання – 4 роки).Перелік спеціальностей для заочного навчання на ступінь «Магістр»:Магістр православного богослов’я (теології) – спеціальність “Православне богослов’я (теологія). Викладач богословських, філософсько-

релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно- морального спрямування. Богослов-дослідник. Педагог. Психолог

 (термін навчання – 2 роки).


 Магістр церковної журналістики. Спеціальність “Церковна журналістика. Видавнича справа та редагування. Православне богослов’я. Викладач фахових дисциплін. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Журналіст. Фахівець із комунікацій (зі знанням латинської, давньогрецької, англійської, новогрецької та румунської мов) (термін навчання – 2 роки).Магістр іконописного мистецтва – спеціальність “ Іконописне мистецтво. Викладач дисциплін у галузі


мистецтвознавства та основ реставрації. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів


духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Педагог.


Психолог. Художник-іконописець, реставратор. Експерт-


мистецтвознавець”(термін навчання – 2 роки).
Магістр музичного мистецтва – спеціальність “ Музичного мистецтво. Диригент церковного хору.

Викладач церковного музичного мистецтва. Викладач методики музичного навчання, музично-теоретичних і диригентсько-хорових предметів.

Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування.

Богослов-дослідник. Педагог. Психолог. Музикознавець” (термін навчання – 2 роки).


 • Обираєте заочне навчання?


Наш інститут - освітній заклад, що заслужено користується реноме передового навчального закладу завдяки високому рівню підготовки

викладачів, - на заочному відділенні зокрема, - та якісною організаційною,


науково-методичною та педагогічною діяльністю.


Сьогодні ми пропонуємо нашим студентам-заочникам:


 • Рівень підготовки фахівців, що аж ніяк не поступається очній формі


 • навчання.


 • Навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра і магістра.


 • Підкріплення теорією практичної роботи за спеціальністю.


 • Спеціальний методичний комплекс дисциплін, що складений саме з


 • урахування специфіки заочного навчання.


 • Використання провідних сучасних технологій, ексклюзивних методик та ноу


 • хау з дистанційного навчання, розроблених у нашому інституті.


 • Підготовка курсових та дипломних робіт.


 • Участь у наукових конференціях.


 • Участь у конкурсах наукових робіт.


Що потрібно для вступу на заочне відділення?Вступникам потрібно здати в канцелярію відповідні документи.
 До прохання та анкети, поданої в паперовій формі, вступник додає: копію документа, що посвідчує особу ; автобіографію; копію свідоцтва про народження; копію ідентифікаційного коду; копію документа про


освіту; свідоцтво про хрещення (оригінал); довідку про склад сім’ї за формою № 3; медичну довідку за формою 086-о; дві кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
 

 Де можна отримати додаткову інформацію про заочне навчання?


У приймальній комісії за адресою:


58004, м. Чернівці, вул. Краматорська, 1-В,


тел: (0372) 51-53-64; +38050-204-75-30, +38068-533-53-30.


Електронна адреса: cpbicpbicpbi@gmail.com


Особливості організації освітнього процесу заочної форми навчання


Запровадження заочної форми навчання з певної спеціальності здійснюється рі- шенням Вченої ради інституту за рекомендацією Методичної ради інституту.


Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами прийому до ЧПБІ, які затверджуються Вченою радою інституту і

оприлюднюються на порталі http://www.cpbi.info. Особи, які навчаються у


вищих навчальних закладах за заочною формою, мають статус студента і на них поширюються права та обов’язки, визначені чинним законодавством.


Відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про від- пустки» та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. No 634 «Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання


щорічних відпусток пра- цівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості» для осіб, які пере- бувають у трудових


відносинах з підприємствами, установами, організаціями не- залежно від їх форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи і навчаються у


вищих закладах освіти за заочною формою, передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток і відпусток без збереження заробітної плати.


Зміст, обсяг, структура та якість компетентностей, знань і умінь студентів, які навчаються за заочною формою, мають відповідати вимогам Стандарту вищої освіти.


Тривалість навчання за програмами бакалаврської та магістерської підготов ки за заочною формою навчання з певної спеціальності встановлена такою самою, як і при навчанні за денною формою навчання.


Навчальні плани для заочної форми навчання за переліком навчальних дис циплін, кількістю кредитів і формами підсумкового контролю повинні повністю відповідати навчальним планам денної форми навчання.


Аудиторні заняття пла- нуються для проведення необхідних для формування запланованих компетентнос- тей настановних лекцій, лабораторних робіт, комп’ютерних практикумів, захисту семестрових


індивідуальних завдань.


Навчальний процес за заочною формою навчання організовується відповідно до цього Положення і здійснюється під час сесій і в міжсесійний період. Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального


року, протягом якої здійсню- ються всі види навчальних занять, передбачені навчальним планом (лекції, лабора- торні роботи, комп’ютерні практикуми, практичні та семінарські заняття, консуль- тації) та


контрольні заходи.


Настановні лекції мають концептуальний, узагальнюючий та оглядовий хара- ктер. Семінарські заняття проводяться за основними темами КМ, які виносяться на самостійне вивчення студентами.


Практичні заняття, лабораторні роботи, комп’ютерні практикуми повинні за- безпечувати формування необхідного складу і рівня умінь.


Сумарна тривалість сесій на кожний навчальний рік визначається виходячи з обсягу додаткових відпусток, зазначених у ст. 15 Закону України «Про відпустки», а також у Постанові Кабінету Міністрів України від


28 червня 1997 р. No 634. Кіль- кість сесій і терміни їх проведення встановлюються щорічно графіком навчального процесу з урахуванням особливостей спеціальності та року навчання студентів.


Міжсесійний період для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом науково-


педагогічних працівників. Основною формою роботи студента-заочника над засвоєнням навчального матері- алу є виконання ним індивідуальних завдань. Індивідуальні завдання, передбачені навчальним планом,


можуть виконуватися як у домашніх умовах (поза інститутом), так і в інституті. Індивідуальні завдання виконуються у порядку, передбаченому цим Положенням.


З метою забезпечення систематичної самостійної роботи студентів-заочників в міжсесійний період можуть проводитися консультації, захист курсових проектів, курсових робіт та індивідуальних завдань. У


міжсесійний період студентам- заочникам може надаватися можливість відвідувати навчальні заняття та викону- вати інші види навчальної роботи разом зі студентами денної форми навчання на умовах


домовленості з науково-педагогічним працівником.


Індивідуальні завдання, виконані поза інститутом, перевіряються науково- педагогічним працівником у семиденний термін з часу їх надходження до інституту і зараховуються за результатами співбесіди науково-


педагогічного працівника зі студентом. Індивідуальні завдання, виконані в інституті, перевіряються науково-педагогічним працівником у дводенний термін і зараховуються за результатами їх виконання. Порядок


обліку виконання індивідуальних завдань визначає відповідна кафедра.


Екзаменаційні та залікові контрольні роботи, виконані індивідуальні завдання зберігаються на кафедрі протягом одного року, а потім знищуються, про що на ка- федрі складається відповідний документ (акт) із


зазначенням переліку робіт і прі- звищ студентів.


Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіку навчального процесу та робочих навчальних планів на поточний рік, які доводяться до відома всіх


студентів перед початком навчального року.


Декан факультету може встановлювати індивідуальний графік навчального процесу для окремих студентів за певних умов (хвороба, службові відрядження, складні сімейні обставини).


Студенти-заочники допускаються до участі в екзаменаційній сесії, якщо вони не мають заборгованості за попередній курс (семестр) і до початку сесії виконали всі індивідуальні завдання з КМ, що виносяться на


сесію. Виконаними вважаються зараховані індивідуальні завдання і допущені до захисту курсові проекти, курсові роботи.


Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіку навчального процесу довідкою-викликом встановленої форми. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам,


які виконали навчальний план за попередню сесію. Довідка-виклик є документом суворої звітності і підля- гає реєстрації в окремій книзі із зазначенням номера та дати видачі. Після закін- чення сесії деканат видає


студенту довідку про участь у сесії.


Студенти-заочники, які не виконали вимог навчального плану і не мають права на додаткову оплачувану відпустку, але з’явилися на лабораторно- екзаменаційну сесію, допускаються до консультацій, виконання


лабораторних та практичних робіт, складання заліків і в установленому порядку до складання екзаменів (заліків) без наступного надання оплачуваної додаткової відпустки за поточний навчальний рік.


Студенти заочної форми навчання, які працюють за обраним фахом (спеціа- льністю) або мають відповідний досвід практичної роботи, звільняються від про- ходження практики за фахом. В інших випадках


студенти проходять практику за відповідною програмою для денної форми навчання.