ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до докторантури

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВСЬКОГО ІНСТИТУТУ 

Правила прийому до докторантури Чернівецького православного богословського інституту (далі – ЧПБІ) розроблені Приймальною комісією ЧПБІ відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII, наказу МОН України від 13.10.2016 р. № 1236 “Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році”, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261.

І. Загальні положення

1.1. До докторантури зараховуються особи, які мають науковий ступінь доктора богослов’я (кандидата наук) за спеціальністю “Православне богослов’я ”, доктора мистецтва (кандидата мистецтвознавства)  за спеціальності “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво”  , наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема, публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у науково-метричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які cпроможні на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження; мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

1.2. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

1.3. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі: міжнародних договорів України та / або міжнародних програм обміну чи мобільності; на підставі договорів, укладених між ЧПБІ та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

1.4. Іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком.

ІІ. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування до докторантури

2.1. Порядок роботи Приймальної комісії ЧПБІ: щодня, крім суботи та неділі (дванадесятих та великих свят), з 10.00 до 15.00.

2.2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до докторантури проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

1 червня

Закінчення прийому заяв і документів

30 серпня

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 30 вересня

Початок навчання в докторантурі

1 жовтня

ІІІ. Порядок прийому заяв і документів

3.1. Вступники до докторантури подають такі документи:

- заяву на ім’я ректора ЧПБІ;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;

- список опублікованих наукових праць (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу; засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора богослов’я (кандидата наук), доктора мистецтва (кандидата мистецтвознавства)  ;

- засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника – за наявності);

- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

- письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ЧПБІ, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- 4 фотокартки (3 х 4);

- свідоцтво про хрещення (оригінал);

- копію свідоцтва про шлюб та вінчання;

- копію свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);

- копії документів про хіротесію і хіротонію (за наявності);

- довідку про склад сім’ї за формою № 3 (оригінал);

- 1 швидкозшивач та 5 файлів (окрім файлів, у які вкладаються документи);

- 2 конверти з маркою;

- паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора богослов’я (кандидата наук), доктора мистецтва (кандидата мистецтвознавства) , атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

3.2. Вчена рада ЧПБІ у 2-хмісячний термін після подачі документів розглядає висновки трьох докторів наук кафедри або двох кафедр як витяг із протоколу засідання кафедри, за матеріалами докторської дисертації, яка повинна бути виконана не менш ніж на 50%. Вчена рада ЧПБІ заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування приймає рішення про зарахування кожного вступника до докторантури.

3.3. Рішення вченої ради затверджується та оформляється наказом ректора ЧПБІ.

3.4. Особи, які раніше пройшли повний курс підготовки в докторантурі, а також відраховані з неї, права на повторний вступ до докторантури не мають.